021-88944617

قیمت ناودانی


       
       


اخبار

محدوديت صادرات

ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت

درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن

رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد

ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی


قیمت آهن آلات نامدار

قیمت میلگرد زارعی

قیمت میلگرد نیشابور


تالار گفتگو

:
اسکرول زیاد رو اعصابه باکس های بزرگ

:
نمیشه باهاش کار کرد

:
حل اش کن


12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
نرخ آهن 0 14250 02188949525 1399-10-17 10:16:33
اهن الات نامدار ودارا 15500 0 09201140382 1399-10-10 14:18:11
آهن آلات نوري 5100 0 09121542938 1398-09-05 19:05:46

16

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
نرخ آهن 0 14250 02188949525 1399-10-17 10:16:25
اهن الات نامدار ودارا 16500 0 09201140382 1399-10-10 14:17:28

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 15500 0 09201140382 1399-10-10 14:17:51
نرخ آهن 0 14600 02188949525 1399-10-10 14:13:40
آهن آلات نوري 0 10600 09121542938 1399-09-08 15:55:00

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 15500 0 09201140382 1399-10-10 14:17:38
نرخ آهن 0 12500 02188949525 1399-09-22 16:37:36
اهن الات حاج محمدی 5400 0 02166292950 1398-11-01 15:52:00

14

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
نرخ آهن 0 14600 02188949525 1399-10-10 14:13:33
آهن آلات نوري 0 10500 09121542938 1399-09-08 15:59:31
اهن الات نامدار ودارا 0 13200 09201140382 1399-08-22 12:18:04

16

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 14800 0 09121542938 1399-10-17 10:06:00
اهن الات نامدار ودارا 13000 0 09201140382 1399-09-20 10:30:16

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 14700 0 09121542938 1399-10-17 10:05:46
اهن الات نامدار ودارا 12900 0 09201140382 1399-09-20 12:41:28
نرخ آهن 11100 0 02188949525 1399-09-08 16:23:40

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 14700 0 09121542938 1399-10-17 10:05:32
اهن الات نامدار ودارا 12900 0 09201140382 1399-09-20 12:41:44
نرخ آهن 11100 0 02188949525 1399-09-08 16:23:25

6

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 15300 0 09121542938 1399-10-17 10:05:15
اهن الات نامدار ودارا 12900 0 09201140382 1399-09-27 11:59:10
نرخ آهن 12400 0 02188949525 1399-08-29 12:34:55

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 14700 0 09121542938 1399-10-17 10:05:05
اهن الات نامدار ودارا 12600 0 09201140382 1399-09-27 12:24:19
نرخ آهن 12000 0 02188949525 1399-08-29 12:35:17

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 14700 0 09121542938 1399-10-17 10:04:58
اهن الات نامدار ودارا 12600 0 09201140382 1399-09-27 12:24:09
نرخ آهن 12100 0 02188949525 1399-08-29 12:35:05

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 14600 0 09121542938 1399-10-17 10:04:35
اهن الات نامدار ودارا 12500 0 09201140382 1399-09-27 12:01:02
نرخ آهن 10800 0 02188949525 1399-09-06 12:08:01
خانوردی لو 4700 4700 02166312003 1398-04-16 14:47:01

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 14700 0 09121542938 1399-10-10 10:51:03
اهن الات نامدار ودارا 12600 0 09201140382 1399-09-27 12:00:14
نرخ آهن 10800 0 02188949525 1399-09-06 12:08:12
خانوردی لو 4700 4700 02166312003 1398-04-16 14:47:01

3

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات امیری 110 0 000 1399-07-10 12:27:20
آهن آلات امیری 12000 122 000 1399-07-10 12:05:45
آهن آلات امیری 12000 0 000 1399-07-10 12:05:37
آهن آلات امیری 0 0 000 1399-07-10 12:05:23
آهن آلات امیری 0 0 000 1399-07-10 12:05:19
آهن آلات امیری 111 111 000 1399-07-10 12:05:08
آهن آلات امیری 111 111 000 1399-07-10 12:05:04
آهن آلات امیری 111 0 000 1399-07-10 12:05:00
آهن آلات امیری 0 0 000 1399-07-10 12:04:55

14

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
خانوردی لو 4700 4700 02166312003 1398-04-16 14:47:01

18

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
خانوردی لو 4700 4700 02166312003 1398-04-16 14:47:01

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
خانوردی لو 4700 4700 02166312003 1398-04-16 14:47:01

4

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
خانوردی لو 4700 4700 02166312003 1398-04-16 14:47:01

16

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
خانوردی لو 4700 4700 02166312003 1398-04-16 14:47:01

6.5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
خانوردی لو 4700 4700 02166312003 1398-04-16 14:47:01

5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
خانوردی لو 4700 4700 02166312003 1398-04-16 14:47:01

6

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
خانوردی لو 4700 4700 02166312003 1398-04-16 14:47:01

16

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 14900 0 09121542938 1399-10-17 10:04:07
نرخ آهن 14200 0 02188949525 1399-10-07 15:46:36
اهن الات نامدار ودارا 14700 0 09201140382 1399-08-14 14:50:48

14

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 14900 0 09121542938 1399-10-17 10:04:00
نرخ آهن 14200 0 02188949525 1399-10-07 15:46:43
اهن الات نامدار ودارا 14700 0 09201140382 1399-08-14 14:50:48

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 14900 0 09121542938 1399-10-17 10:03:53
نرخ آهن 12400 0 02188949525 1399-09-01 11:38:16
اهن الات نامدار ودارا 14700 0 09201140382 1399-08-14 14:50:48

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 14900 0 09121542938 1399-10-17 10:03:45
نرخ آهن 12400 0 02188949525 1399-09-01 11:37:54
اهن الات نامدار ودارا 14700 0 09201140382 1399-08-14 14:50:48

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 30000 0 09121542938 1399-10-15 14:28:57
نرخ آهن 29000 0 02188949525 1399-10-09 14:53:17
اهن الات نامدار ودارا 28000 0 09201140382 1399-09-03 12:37:08

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 30000 0 09121542938 1399-10-15 14:28:44
نرخ آهن 27000 0 02188949525 1399-09-18 16:05:36
اهن الات نامدار ودارا 28000 0 09201140382 1399-09-03 12:37:08

16

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 30000 0 09201140382 1399-10-15 14:28:11
آهن آلات نوري 29000 0 09121542938 1399-10-09 14:52:14
نرخ آهن 27000 0 02188949525 1399-09-18 16:04:57

35

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 40000 0 09201140382 1399-10-15 14:27:53
نرخ آهن 40000 0 02188949525 1399-10-09 14:53:34
آهن آلات نوري 28000 0 09121542938 1399-08-17 12:37:28

14

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
نرخ آهن 27000 0 02188949525 1399-09-18 16:04:47
اهن الات نامدار ودارا 28000 0 09201140382 1399-09-03 15:32:36
آهن آلات نوري 27000 0 09121542938 1399-08-26 12:12:51

30

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 30000 0 09201140382 1399-09-09 13:39:45
آهن آلات نوري 31000 0 09121542938 1399-08-26 12:13:40

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
نرخ آهن 27000 0 02188949525 1399-09-05 15:14:24
اهن الات نامدار ودارا 28000 0 09201140382 1399-09-03 12:37:08
آهن آلات نوري 27000 0 09121542938 1399-08-27 13:17:03

6.5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 28000 0 09201140382 1399-09-03 12:37:08
آهن آلات نوري 27000 0 09121542938 1399-08-27 13:16:35

32

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
نرخ آهن 28500 0 02188949525 1399-08-21 15:20:20
آهن آلات نوري 28000 0 09121542938 1399-08-17 12:37:28

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 30000 0 09201140382 1399-10-13 16:22:48

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 30000 0 09201140382 1399-10-13 16:22:39

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 30000 0 09201140382 1399-10-10 14:16:09

16

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 30000 0 09201140382 1399-10-09 14:46:28

4

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 29000 0 09201140382 1399-10-09 14:46:10

6

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 14800 0 09121542938 1399-10-13 10:04:38
نرخ آهن 13300 0 02188949525 1399-08-18 15:30:58
آهن دوستی 0 4400 02166138066 1398-04-12 15:43:57

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 14800 0 09121542938 1399-10-13 10:03:52
نرخ آهن 13300 0 02188949525 1399-08-18 15:31:10
آهن دوستی 0 4400 02166138066 1398-04-12 15:43:57

3.5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات امیری 0 0 000 1399-07-10 12:36:04
آهن آلات امیری 1200 0 000 1399-07-10 12:34:40
آهن آلات امیری 0 0 000 1399-07-10 12:32:14

3

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات امیری 0 0 000 1399-07-10 12:36:04
آهن آلات امیری 1200 0 000 1399-07-10 12:34:40
آهن آلات امیری 120 0 000 1399-07-10 12:33:52
آهن آلات امیری 10 0 000 1399-07-10 12:30:08

4

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات امیری 1200 0 000 1399-07-10 12:34:40
آهن دوستی 0 4400 02166138066 1398-04-12 15:43:57

40

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن دوستی 0 4400 02166138066 1398-04-12 15:43:57

24

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن دوستی 0 4400 02166138066 1398-04-12 15:43:57

32

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن دوستی 0 4400 02166138066 1398-04-12 15:43:57

6.5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن دوستی 0 4400 02166138066 1398-04-12 15:43:57

5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن دوستی 0 4400 02166138066 1398-04-12 15:43:57

18

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن دوستی 0 4400 02166138066 1398-04-12 15:43:57

14

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن دوستی 0 4400 02166138066 1398-04-12 15:43:57

22

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن دوستی 0 4400 02166138066 1398-04-12 15:43:57

20

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن دوستی 0 4400 02166138066 1398-04-12 15:43:57

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن دوستی 0 4400 02166138066 1398-04-12 15:43:57

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن دوستی 0 4400 02166138066 1398-04-12 15:43:57

35

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن دوستی 0 4400 02166138066 1398-04-12 15:43:57

16

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن دوستی 0 4400 02166138066 1398-04-12 15:43:57

30

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن دوستی 0 4400 02166138066 1398-04-12 15:43:57

28

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن دوستی 0 4400 02166138066 1398-04-12 15:43:57

18

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 27000 0 09201140382 1399-10-10 14:17:10
آهن آلات نوري 17000 0 09121542938 1399-08-27 13:18:42

14

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا 15500 0 09201140382 1399-10-10 14:17:03

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 4800 0 09121542938 1398-06-23 14:59:32

6

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 11300 0 09121542938 1399-09-13 11:40:33
اهن الات نامدار ودارا 11500 0 09201140382 1399-09-11 15:35:29
نرخ آهن 10900 0 02188949525 1399-09-06 12:07:08

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
نرخ آهن 12000 0 02188949525 1399-09-01 11:05:26
آهن آلات نوري 12000 0 09121542938 1399-08-29 11:10:14

3

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات امیری 1000 1000 000 1399-07-10 12:26:46

32

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات نوري 27000 0 09121542938 1399-09-10 16:42:43

3

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات امیری 0 0 000 1399-07-10 12:36:29
آهن آلات امیری 12000 122 000 1399-07-10 12:06:08
آهن آلات امیری 12000 122 000 1399-07-10 12:05:57
آهن آلات امیری 12000 122 000 1399-07-10 12:05:52

18

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اکبری 5050 0 09125451068 1398-03-05 02:04:27

30

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اکبری 5050 0 09125451068 1398-03-05 02:04:27

24

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اکبری 5050 0 09125451068 1398-03-05 02:04:27

6

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اکبری 5050 0 09125451068 1398-03-05 02:04:27

20

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اکبری 5050 0 09125451068 1398-03-05 02:04:27

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اکبری 5050 0 09125451068 1398-03-05 02:04:27

22

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اکبری 5050 0 09125451068 1398-03-05 02:04:27

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اکبری 5050 0 09125451068 1398-03-05 02:04:27

28

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اکبری 5050 0 09125451068 1398-03-05 02:04:27

16

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اکبری 5050 0 09125451068 1398-03-05 02:04:27

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اکبری 5050 0 09125451068 1398-03-05 02:04:27

14

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اکبری 5050 0 09125451068 1398-03-05 02:04:27

6.5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اکبری 5050 0 09125451068 1398-03-05 02:04:27

5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اکبری 5050 0 09125451068 1398-03-05 02:04:27

4

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اکبری 5050 0 09125451068 1398-03-05 02:04:27

3

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات امیری 111000 10000 000 1399-07-10 12:03:28

4

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات امیری 111000 10000 000 1399-07-10 12:03:28

5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات امیری 111000 10000 000 1399-07-10 12:03:28

6

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات امیری 111000 10000 000 1399-07-10 12:03:28

3.5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آلات امیری 111000 10000 000 1399-07-10 12:03:28

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات حاج محمدی 4500 0 02166292950 1398-08-23 12:17:56
آهن آلات نوري 4450 0 09121542938 1398-06-23 14:54:56

14

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات حاج محمدی 4400 0 02166292950 1398-08-01 13:00:25

تبلیغات